Regulament de organizare si functionare a cimitirelor musulmane din Romania


REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CIMITIRELOR MUSULMANE DIN ROMÂNIA

CAPITOLUL 1

DISPOZIŢII GENERALE

Art.1. Cimitirele musulmane din tara noastra sunt considerate instituţii de igiena publică avand ca scop realizarea înhumărilor. Ele trebuie să funcţioneze ca zone de linişte şi respect pentru cei ce odihnesc acolo.

Art.2. Înfiinţarea, extinderea sau desfiinţarea cimitirelor se face cu acordul Consilliului Sinodal ( Sura-i Islam ) potrivit legii prin hotărâri ale Consiliilor Locale , cu respectarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare teritorială

Art.3. Activitatea de întreţinere a cimitirelor, efectuarea serviciilor specifice (măturat, udat alei, curăţat rigole, combatere polei, colectare şi transport deşeuri vegetale şi pământ, întreţinere spaţii verzi) va fi efectuata de catre comitetele geamiilor, va fi atribuită în baza unui contract de sevicii publice unor societati private sau externalizat serviciul pe baza unei conventi.

Art.4. Înhumările, deshumările şi reînhumările se vor face de către societăţile abilitate legal, cu respectarea normelor sanitare antiepidemice în conformitate cu prevederile legale şi cele religioase cat si în baza tarifelor stabilite, afişate la loc vizibil.

Art.5. Serviciile reilgioase vor fi efectuate de imamii autorizati de catre Muftiatul Cultului Musulman din România.

Art.6. Cimitirele musulmane sunt controlate de catre Consiliul Sinodal (Şura-I Islam) si conducerea Muftiatului Cultului Musulman din România, privind respectarea prezentului regulament.

CAPITOLUL 2

ATRIBUIREA ÎN FOLOSINŢĂ, AMENAJAREA ŞI ÎNTREŢINEREA LOCURILOR DE ÎNHUMARE ÎN CIMITIRE

Art.7.Locurile de înhumare din cimitirele musulmane , vor putea fi atribuite în folosinta la cererea cetăţenilor, a organizaţiilor nonguvernamentale care se ocupă de ocrotirea copiilor, a persoanelor handicapate sau nefavorizate, de cămine de pensionari şi vor fi aprobate de conducerea Muftiatului Cultului Musulman din România, fără licitaţie pe baza taxelor stabilite de către Consiliul Sinodal (Şura-I Islam) în următoarele condiţii:

a) în caz de deces – cu obligativitatea respectarii principiilor islamice de inhumare respectiv (mormantul trebuie sa fie simplu si nu de tip (cavou, criptă ,capelă);

b) la cerere, în timpul vieţii cu obligativitatea achitarii unei taxe stabilite de către Consiliul Sinodal (Şura-I Islam) cu mentiunea expresa de a nu executa construcţii definitive tip (criptă, cavou, capelă)., cerere care va fi aprobata de catre comisia social administrativa a Sure-i Islam si in limita locurilor de veci disponibile.

c) locurile de înhumare pentru persoanele care beneficiază de prevederile Legii nr. 44/1994, Decretului-Lege nr. 118/1990, prevăzute în Codul Fiscal privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, vor fi atribuite cu scutirea taxei de rezervare a locului de veci cu achitarea contravalorii lucrărilor funerare.

Art.8. Atribuirea in folosinta cat si rezervarile se compun din locurile de înhumare, exclusiv aleile de acces şi vor avea dimensiunile stabilite de către comitetele geamiilor, administratorul cimitirului sub controlul comisiei social administrative a Sura-i Islam(Consiliul Sinodal) , în funcţie de situaţiile concrete din teren

În scopul unei identificări mai uşoare pe teren a locurilor de înhumare, se vor amplasa plăcuţe inscripţionate cu numărul figurii şi lotului, executate de prestatorul activităţii de întreţinere şi funcţionare a cimitirului şi cu achitarea contravalorii lucrării de către titularii locului de veci.

Art.9. Taxa pentru locul de rezervare, de intretinere si de înhumare se percepe de la beneficiarul contractului locului de veci în conformitate cu decizia Consiliul Sinodal (Şura-I Islam), la propunerea comitetelor geamiilor si a administratorului cimitirului, care se va trimite in fiecare an la Muftiat.

In cazul in care propunerile de la comitetele geamiilor si de la administratorul cimitirului nu vor fi transmise la Muftiatul Cultului Musulman din România pana la sfarsitul anului in curs decizia de aprobare si aplicarea taxei corespunzatoare(rezervare si inhumare) anului ce va urma va reveniConsiliului Sinodal (Şura-I Islam).

Art.10. Unei persoane i se va atribui în folosinţă sau rezervare, numai un singur loc de înhumare cu construcţie funerară simpla conform perceptelor islamului.

Art.11.Muftiatului Cultului Musulman din România va putea aproba prin reprezentanţii săi legali, înhumarea cazurilor speciale (persoane neidentificate, fără susţinători legali, cu venituri mici sau fără venit), fără plata taxelor aferente înhumării.

Art.12. Dreptul de folosinta cat si rezervarile asupra locurilor de înhumare nu pot face obiectul unor tranzacţii cu titlu oneros (donaţie, vânzare, cesiune, testament,ipotecare,etc.) Persoana trecută în act va fi administratorul locului, ea achitând taxa de întreţinere şi asigurând întreţinerea locului.

Art.13.Titularii dreptului de rezervare , în timpul vieţii, pot renunţa la acest drept, locul de înhumare putând fi rezervat unei alte persoane potrivit prezentei reglementări, cu preluarea taxelor.

Taxele de rezevare în cazul renunţării nu se restituie, renunţarea considerându-se unilaterală.

Art.14. Dreptul de rezevare asupra locurilor de înhumare încetează în următoarele cazuri :

a) la expirarea duratei de rezervare;

b) când titularul celui care a rezervat locul renunţă unilateral la acest drept printr-o declaraţie la Muftiatul Cultului Musulman din România;

c) în cazul în care titularul locului de rezervare deţine unul sau mai multe locuri de înhumare şi a fost înhumat în alt loc decât cel pe care îl deţine;

d) în caz de părăsire sau menţinere în stare de neîngrijire a locurilor de înhumare pe o perioadă de 1 an;

e) în cazul neachitării taxei anuale de întreţinere a Cimitirului Musulman după primele trei luni ale anului următor;

f) în cazul în care lucrările funerare s-au executat fara aviz din partea conducerii Muftiatului Cultului Musulman din România, vor fi demolate ;

g) la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului rezervat sau în cazul imposibilităţii obiective a celui care face rezervarea de a-l exploata;

Art.15. Ocuparea abuzivă a locurilor de înhumare duce la exhumarea rămăşiţelor pământeşti, acestea putând fi mutate într-un loc ocupat legal sau în cazul când nu sunt exhumate de cel care a ocupat locul, acestea pot fi exhumate la propunerea Consiliul Sinodal (Şura-I Islam), cu respectatrea legilor in vigoare

Art.16. Titularii dreptului de rezervare a locurilor de înhumare au obligaţia de amenajare şi întreţinere a acestor locuri şi a lucrărilor funerare existente asigurându-le un aspect cât mai îngrijit. Resturile rezultate din curăţenie vor fi evacuate în cea mai apropiată alee betonată sau în locurile indicate de Administraţia Cimitirului de unde fac parte.

CAPITOLUL 3

CONDIŢII DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR FUNERARE

Art.17. Este interzisă depozitarea în cimitir cu exceptia locului autorizat a oricăror materiale de construcţie, stingerea varului, cioplirea pietrelor, a lemnelor, prepararea betonului, precum şi efectuarea oricăror lucrări pregătitoare.

La locul construcţiei se va aduce materialul pregătit şi numai în cantităţile necesare pentru îmbinarea pieselor sau pentru turnare, asigurându-se zilnic curăţenia locului.

Art.18. Săpăturile de pământ efectuate în vederea executării mormantului se vor realiza numai de către prestatorul activităţii de întreţinere şi funcţionare a cimitirului şi cu achitarea contravalorii lucrării de către titularii locului de veci, în baza tarifelor stabilite si afisate.

Art 19. Resturile de orice natură, ca urmare a operaţiilor de construcţii, gunoiul de orice fel se va transporta în fiecare zi de către constructorii lucrărilor, în locurile indicate de administratorul cimitirului care desfăşoară activitatea de întreţinere a cimitirului.

Aruncarea la întâmplare a pământului şi a gunoiului, ocuparea terenului cu diferite materiale sau pământ rezultat din săpătură se va sancţiona de catre administratorul cimitirului.

Art. 20. Executanţii lucrărilor de orice fel vor anunţa în scris administratorul cimitirului care prestează activitatea de întreţinere a cimitirului despre locul unde îşi desfăşoară activitatea şi vor achita o taxa stabilita si afisata de catre administratorul cimitirului care presteaza acitivitati de intretinere, cu avizul Muftiatului Cultului Musulman din România.

Art.21.La terminarea lucrărilor constructorul va anunţa în scris administratorul cimitirului care desfăşoară activitatea de întreţinere a cimitirului în vederea recepţionării acestora şi a confirmării că mormântul şi spaţiul înconjurător au fost curăţate.

Art.22. Constructorii vor putea folosi energia electrică şi apa din incinta cimitirului, în condiţiile achitării contravalorii consumului real administratorului cimitirului care işi desfăşoară activitatea de întreţinere în incinta fiecărui cimitir.

Art.23.Este interzisă tăierea de arbori sau arbuşti sau distrugerea vegetaţiei fără aprobarea administratorului cimitirului.

Art.24. Este interzis accesul animalelor de tracţiune şi al vehiculelor cu tracţiune animală în incinta cimitirului.

Art.25.Deteriorarea din culpă a împrejmuirilor, a căilor de acces, instalaţiilor, monumentelor funerare, clădirilor, etc., se sancţionează conform legislaţiei în vigoare.

Art.26. Pentru întreţinerea cimitirului, aleilor, împrejmuirilor, instalaţiilor, precum şi pentru curăţenie şi evacuarea gunoiului, etc., fiecare deţinător de loc de mormânt sau rudele acestora va achita o taxă stabilită de Consiliul Sinodal (Şura-I Islam) sau de conducerea Muftiatului Cultului Musulman din România.şi care se va afişa la cimitir.

CAPITOLUL 4

ÎNHUMAREA, DESHUMAREA, REÎNHUMARE ŞI TRANSPORTUL PERSOANELORDECEDATE

Art.27. Înhumarea se face numai în baza adeverinţelor de înhumare eliberate de Serviciul Stare Civilă care a înregistrat decesul şi a Administratorului Cimitirului Musulman care înregistrează înhumarea, cu plata anticipată a tarifelor de înhumare.

În cazul persoanelor decedate în alte localităţi, înhumarea în unul din cimitirele aflate pe raza municipiului Constanţa, se face în baza adeverinţei de înhumare şi a avizului sanitar de transport de cadavre umane eliberat de autoritatea locală de sănătate publică.

Art.28.Pentru înhumarea în locurile deja atribuite conform contractului de rezervare este necesar să se prezinte actul de rezervare , chitanta în original, certificatul de deces în copie precum si a adeverinţei de înhumare eliberata de Serviciul Stare Civilă .

Art.29. În locurile de înhumare amenajate si neamenajate, înhumarea se va face conform perceptelor islamice şi numai pentru o singură persoană decedată.

Art.30.Conform religiei islamice nu se recomanda deshumarea persoanelor decedate.Deshumarea poate fi efectuata numai in cazuri exceptionale la cererea si cu acordul organelor competente cat si a comisiei social administrative.

Art.31. Înhumările, deshumările, reînhumările se fac cu respectarea normelor sanitare antiepidemice de catre societăţile care deţin contract de întreţinere şi functionare a cimitirelor, în prezenţa familiei sau a unui reprezentant al acesteia după plata anticipată a tarifelor afişate si la geamii.

Art.32. Transportul persoanelor decedate în vederea înhumării în aceeaşi sau în alte localităţi se va face cu vehicule mortuare special amenajate care au autorizaţie în acest sens şi cu respectarea normelor sanitar-antiepidemice.

Rudele defunctului au obligaţia să anunţe conducerea Muftiatului Cultului Musulman din Romania care deţine mijlocul de transport a persoanelor decedate si administratorul cimitirul, data şi ora înhumării cu cel puţin 6 ore înainte de desfăşurarea ceremoniei funerare, în vederea stabilirii unui program, astfel încât să se evite suprapunerile cu alte ceremonii funerare şi pentru asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării înmormântării.

Art.33. Efectuarea transportului internaţional al persoanelor decedate se va asigura cu respectarea normelor şi convenţiilor internaţionale.

CAPITOLUL 5

PRESTAREA SERVICIILOR FUNERARE

Art.34. Executarea lucrărilor funerare se face de către persoane fizice sau juridice autorizate, la solicitarea beneficiarilor, cu plata tarifelor afişate.

Societăţile Comerciale, Asociaţile Familiale şi Persoanele Fizice Autorizate, care execută lucrări funerare în incinta cimitirelor, vor încheia contracte de evacuare deşeuri vegetale, pământ şi alte resturi provenite din lucrările executate sau desfiinţate, cu societatea comercială care deţine contract de întreţinere şi funcţionare a cimitirului sau a comitetelor administrative ale comunitatilor musulmane.

Art.35. Persoanele care solicită executarea unei lucrării funerare sunt obligaţi să prezinte administraţiei cimitirului un dosar care să conţină următoarele documente : contractul de rezervare în copie, copie B.I./C.I., aviz de lucrării ( unde este cazul), contractul de execuţie cu firma care construieşte lucrarea şi garanţia de bună execuţie.

Art.36. În cazurile de deces prin boli transmisibile, se vor lua măsurile de prevenire a răspândirii infecţiei impuse de unităţile sanitar teritoriale. Transportul defunctului se va face numai cu avizul sanitar de transport eliberat de autoritatea sanitar teritorială.

CAPITOLUL 6

RĂSPUNDERI ŞI SANCŢIUNI

Art.37. În cazul încălcării prevederilor art. 26 şi anume săvârşirea înhumării fără adeverinţă de înmormantare, administratorii cimitirului care au constatat fapta, sunt obligaţi să sesizeze organele de urmărire penală.

Art.38. Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni şi se sancţionează după cum urmează:

1. a) Executarea lucrărilor funerare fără acordul in scris al Administratorului cimitirului se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2500 lei şi cu dispunerea demolării lucrării funerare pe cheltuiala contraveninetului;

b) Executarea lucrărilor funerare fără acordul in scris al Administratorului cimitirului dar în afara limitei suprafeţei concesionate şi cu afectarea aliniamentului se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1500 lei şi cu dispunerea demolării lucrării funerare pe cheltuiala contraveninetului;

2. Înhumarea abuzivă fără contract de rezervare sau in locuri nepermise va fi sanctionatconform decizie luate de Sura-i Islam

3. Depozitarea resturilor rezultate din curăţirea locurilor de înhumare în alte locuri decât în cele indicate de catre administratorul cimitirului se sancţionează cu amendă de la 400 lei la 800 lei;

4. Executarea de lucrări funerare care au ca urmare afectarea locurilor învecinate se sancţionează cu amendă de la 400 lei la 800 lei pentru persoanele fizice şi cu dispunerea readucerii locurilor afectate la starea iniţială;

5. Distrugerea monumentelor funerare, a gardurilor vii, a aleilor sau a altor dotări se sancţionează cu amendă de la 400 lei la 800 lei pentru persoanele fizice .

6. Sa nu existe poze a le defunctului pe mormant.

Art.39. Constatarea şi aplicarea contravenţiilor prevăzute la art. 37 revine Administratorului Cimitirlui.

CAPITOLUL 7

DISPOZIŢII FINALE

Art.40. Contractele de rezervare a locurilor de înhumare legal eliberate până în prezent rămân valabile în ceea ce priveşte conditiile de atribuire.

Conditiile de atribuire a locurilor de înhumare, se pot modifica conform prevederilor prezentului regulament.

Art.41. Accesul în cimitire a persoanelor, autovehiculelor de transport funerar, autoturismelor care transporta persoane handicapate este permis zilnic, pe bază de aviz de laadministratorul cimitirului musulman :

– în perioada………………………….., între orele 7,00 -17,00;

– în perioada………………………… , între orele 7,00 – 20,00.

Se interzice accesul autovehiculelor/autoturismelor în incinta cimitirelor mai puţin a maşinilor/utilajelor folosite la lucrările de întreţinere care aparţin societăţilor prestatoare de sevicii funerare.

Art.42.Administratorul Cimitirului va actualiza planurile cadastrale şi evidenţa curentă a tuturor cimitirelor din administrare.

Art.43. La data intrării în vigoare a prezentului Regulament orice prevederi contrare acestuia se abrogă.

Seful Cultului Musulman din Romania

Muftiu,

Iusuf Muurat

Secretar Eparhial,

Memis Octai

S-a votat in sedinta Sura-i Islam(Consiliul Sinodal) din data de 29.03.2012 cu intrarea in vigoare in data de 01.04.2012 .

Translate »