Statutul MCM

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE privind recunoaşterea Statutului cultului musulman

(Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 469 din 25 iunie 2008)

În temeiul art. 29 alin. (3) şi al art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 49 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se recunoaşte Statutul cultului musulman, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Decretul Prezidiului Marii Adunări Naţionale nr. 590/1949 pentru aprobarea Statutului Cultului Musulman din Republica Populară Română, nepublicat, cu modificările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
───────────────
p. Ministrul culturii şi cultelor,
Demeter Andras Istvan,
secretar de stat

Bucureşti, 11 iunie 2008.

Nr. 628.

Anexă

Statutul
Cultului Musulman

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

 

Art. 1. – (1) Cultul musulman este alcătuit din totalitatea credincioşilor de religie islamică.

(2) Cultul musulman este autonom şi se conduce potrivit principiilor moral-religioase stabilite de Şeriat.

(3) Cultul musulman nu este subordonat vreunei instituţii sau organizaţii religioase din ţară sau din străinătate.

(4) Cultul musulman respectă Constituţia şi celelalte legi ale statului român.

(5) În cadrul serviciilor religioase, clericii folosesc limba maternă şi limba Coranului.

(6) Corespondenţa şi contabilitatea se efectuează în limba română.

 

CAPITOLUL II
Apartenenţa la cultul musulman

 

Art. 2. – (1) Muftiatul Cultului Musulman, denumit în continuare Muftiatul, cu sediul în municipiul Constanţa, este personalitate juridică şi este singura instituţie de cult care îi reprezintă pe credincioşii cultului musulman din România.

(2) Apartenenţa la religia islamică constă în acceptarea mărturisirii de credinţă a islamului, care se exprimă astfel: „Eşhedu en la ilahe illallah ve eşhedu enne Muhammeden a’bduhu ve resuluhu”, respectiv „Mărturisesc că nu există alt Dumnezeu în afară de Allah şi iarăşi mărturisesc că Muhammed este robul şi trimisul Lui”.

(3) Principiile de bază ale islamului sunt:

a) mărturisirea de credinţă;

b) îndeplinirea slujbelor religioase obligatorii;

c) postul Ramazanului;

d) pelerinajul;

e) dania – zekatul.

(4) În exercitarea îndatoririlor religioase, private sau publice, nu se va aduce atingere drepturilor fundamentale prevăzute de Constituţia României, republicată, şi de tratatele internaţionale la care România este parte.

(5) Practica religiei islamice, rugăciunile şi sărbătorile religioase se efectuează în baza principiilor stabilite de Şeriat, conform tradiţiei comunităţii musulmane din România.

(6) Muftiatul, lăcaşurile de cult aflate în subordinea sa şi enoriaşii musulmani nu pot fi folosiţi pentru a instiga la rasism, ură faţă de alte religii ori naţionalităţi sau faţă de instituţiile statului ori faţă de ordinea de drept.

(7) Bunurile mobile şi imobile aparţinând comunităţilor musulmane se administrează de către comitetele locale, sub controlul Muftiatului.

 

CAPITOLUL III
Atribuţiile Muftiatului

 

Art. 3. – (1) Muftiatul îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) îndrumă şi coordonează toate activităţile religioase din cadrul comunităţilor musulmane;

b) acordă şi supraveghează asistenţa religioasă;

c) colaborează cu instituţiile abilitate ale statului privind educaţia religioasă din cadrul unităţilor de învăţământ;

d) înfiinţează şi organizează cursuri pentru învăţarea Coranului (Kur’an Kurslari);

e) organizează pelerinaje la locurile sfinte şi iniţiază cursuri de pregătire a enoriaşilor pentru efectuarea ritualului de pelerinaj;

f) eliberează avize pentru înfiinţarea de noi lăcaşuri de cult, precum geamii şi mesgiduri, coordonează şi controlează activităţile desfăşurate în lăcaşurile de cult aflate în proprietatea unor persoane fizice sau juridice aparţinând cultului musulman;

g) utilizează mijloace de informare în masă proprii şi editează cărţi, reviste, broşuri şi alte materiale informative privind aspecte din viaţa comunităţii;

h) stabileşte orientarea noilor lăcaşuri de cult către Kabe – Kaaba;

i) efectuează ritualul religios pentru persoanele care doresc să se convertească la islam;

j) administrează moscheea „Carol” şi geamia „Hunkar”, situate în municipiul Constanţa, precum şi bunurile mobile şi imobile aflate în proprietatea cultului musulman din localităţile unde nu există comitete locale musulmane.

(2) Muftiatul întocmeşte, în mod obligatoriu, următoarele registre:

a) registrul de inventar;

b) registrul de evidenţă contabilă;

c) registrul de bilanţ anual;

d) registrul de evidenţă a corespondenţei;

e) registrul de încasări şi plăţi.

Art. 4. – (1) Organizarea pelerinajului la Mecca şi Medina se face de către Muftiat.

(2) Persoanele fizice şi juridice care doresc să organizeze pelerinajele prevăzute la alin. (1), hagi-umre, trebuie să aibă şi avizul Muftiatului.

Art. 5. – (1) Corespondenţa oficială se va semna de către muftiu şi de către consilierul de specialitate.

(2) Corespondenţa oficială a comunităţilor musulmane cu instituţiile publice se va face cu avizul prealabil al Muftiatului.

CAPITOLUL IV
Organizarea şi atribuţiile Şura-i Islam – Consiliul Sinodal

 

Art. 6. – (1) Şura-i Islam – Consiliul Sinodal este organul suprem care ia decizii privind organizarea şi funcţionarea cultului musulman. Alegerea membrilor Şura-i Islam – Consiliul Sinodal se face o dată la 5 ani. Preşedintele Şura-i Islam – Consiliul Sinodal este muftiul.

(2) Şura-i Islam – Consiliul Sinodal se compune din:

a) muftiul în funcţie;

b) 4 membri numiţi de Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România, denumită în continuare UDTTMR;

c) 4 membri numiţi de Uniunea Democrată a Turcilor din România, denumită în continuare UDTR;

d) directorul Colegiului Naţional „Kemal Ataturk” din Medgidia;

e) 15 clerici care posedă diplomă de absolvire a unei instituţii teologice acreditate şi recunoscute de statul român şi care exercită o funcţie în cadrul Muftiatului, aleşi de Adunarea generală a clericilor.

(3) UDTTMR este compusă din:

a) preşedintele UDTTMR;

b) deputatul UDTTMR;

c) şeful comisiei de religie a UDTTMR;

d) un membru din Consiliul de conducere al UDTTMR.

(4) UDTR este compusă din:

a) preşedintele UDTR;

b) deputatul UDTR;

c) şeful comisiei de religie a UDTR;

d) un membru din Consiliul de conducere al UDTR.

(5) Odată cu alegerea Şura-i Islam – Consiliul Sinodal sunt aleşi şi 4 membri supleanţi.

(6) La terminarea mandatului, şeful cultului musulman, dacă nu este reales, rămâne ca membru în Şura-i Islam – Consiliul Sinodal, cu drept de vot, încă un mandat.

(7) Foştii muftii care nu sunt realeşi în componenţa viitorului Şura-i Islam – Consiliul Sinodal pot participa la şedinţele acestuia, fără drept de vot.

(8) Şura-i Islam – Consiliul Sinodal se întruneşte o dată la 3 luni.

(9) Şedinţa se convoacă în scris cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte, comunicându-se ordinea de zi. Şedinţa este legal constituită cu întrunirea majorităţii membrilor Şura-i Islam – Consiliul Sinodal. Hotărârile se iau cu majoritate simplă de voturi.

(10) La solicitarea expresă a muftiului cultului musulman sau la cererea scrisă a două treimi din numărul membrilor Şura-i Islam – Consiliul Sinodal, acesta se întruneşte în şedinţă extraordinară. Şedinţele extraordinare pot fi efectuate în cazuri excepţionale şi după o zi de la comunicare.

Art. 7. –

(1) Atribuţiile Şura-i Islam – Consiliul Sinodal sunt următoarele:

a) aprobă statutul, îl modifică sau poate să aducă amendamente la acesta;

b) alege muftiul;

c) aprobă proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Muftiatului;

d) aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Muftiatului, cu respectarea prevederilor prezentului statut.

(2) Deciziile de importanţă majoră privind cultul musulman se iau de către Şura-i Islam – Consiliul Sinodal, respectându-se legile statului român, Statutul cultului musulman şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al Muftiatului.

(3) Hotărârile luate se duc la îndeplinire de către personalul Muftiatului.

(4) Membrii Şura-i Islam – Consiliul Sinodal sunt răspunzători de hotărârile luate.

(5) Membrii Şura-i Islam – Consiliul Sinodal care nu respectă legile statului român, Statutul cultului musulman sau Regulamentul de ordine interioară al Şura-i Islam – Consiliul Sinodal sunt sancţionaţi.

(6) Atribuţiile membrilor Şura-i Islam – Consiliul Sinodal, sunt prevăzute în Regulamentul de ordine interioară al Şura-i Islam – Consiliul Sinodal.

CAPITOLUL V
Alegerea muftiului

 

Art. 8. – Candidaţii înscrişi pentru ocuparea postului de muftiu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să fie cetăţean român, să fie născut în România şi să nu fi avut altă cetăţenie;

b) să fie absolvent al Seminarului Musulman din Medgidia, al Colegiului Naţional „Kemal Ataturk” cu profil teologic din Medgidia sau al unei instituţii teologice islamice din România ori din străinătate cu diploma acreditată şi echivalată de statul român;

c) să nu aibă antecedente penale;

d) să nu facă parte din niciun partid politic sau din nicio organizaţie nonguvernamentală cu caracter religios;

e) să aibă vechimea în muncă de cel puţin 5 ani ca imam sau deservent de cult în cadrul Muftiatului.

Art. 9. – (1) Alegerea muftiului are loc la reşedinţa Muftiatului, sub conducerea unui birou electoral. Comisia electorală va fi numită de către Şura-i Islam – Consiliul Sinodal şi va fi compusă din 3 membri care sunt membri Şura-i Islam – Consiliul Sinodal şi care nu candidează pentru funcţia de muftiu. Comisia electorală va fi convocată, în scris, de către muftiul aflat în funcţie.

(2) Data alegerilor, precum şi numele candidaţilor se aduc la cunoştinţa corpului electoral cu cel puţin 30 de zile înainte de data alegerilor. La data desfăşurării alegerilor va fi invitat şi un reprezentant din partea Ministerului Culturii şi Cultelor.

(3) Comisia electorală va analiza şi va valida dosarele candidaţilor la funcţia de muftiu.

(4) Modul de desfăşurare a alegerilor se va consemna într-un proces-verbal întocmit de Comisia electorală în 3 exemplare, din care un exemplar se va înmâna delegatului Ministerului Culturii şi Cultelor, care a asistat la alegeri.

 

CAPITOLUL VI
Constituirea şi organizarea Muftiatului

 

Art. 10. – (1) Potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, Muftiatul are personalitate juridică, este singura instituţie de cult care îi reprezintă pe credincioşii cultului musulman din România, îşi desfăşoară activitatea conform legilor statului român şi prevederilor prezentului statut, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Muftiatului.

(2) Ştampila Muftiatului este rotundă, pe marginea ei este scris textul „Muftiatul Cultului Musulman *Constanţa*”, iar în mijloc este aplicat textul „din România”.

(3) Muftiatul, cu reşedinţa în municipiul Constanţa, are ca şef religios muftiul.

(4) Personalul centrului de cult al Muftiatului este format din: consilier de cult, secretar eparhial, inspector eparhial, consilier tehnic şi personal administrativ necesar pentru buna funcţionare a cultului.

(5) Pentru a sprijini buna desfăşurare a activităţii administrative a centrului de cult al Muftiatului se înfiinţează comisii de specialitate, constituite cu acordul Şura-i Islam – Consiliul Sinodal.

(6) Adunarea generală a clericilor este formată din imam-hatip, muezin şi personal al centrului de cult al Muftiatului, care posedă diplome teologice acreditate şi echivalate de statul român şi sunt numiţi în funcţie de Muftiat.

(7) Adunarea generală a clericilor are atribuţii de a alege în conformitate cu art. 6, precum şi atribuţiile prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Muftiatului.

Art. 11. – Atribuţiile muftiului sunt următoarele:

a) este şeful cultului musulman. În calitate de conducător spiritual al cultului musulman, acesta conduce activităţile comunităţilor musulmane, în conformitate cu principiile religiei islamice;

b) colaborează cu instituţii publice şi private în activităţile care prezintă importanţă pentru cultul musulman, pe plan intern şi extern;

c) supraveghează şi răspunde de activitatea Muftiatului;

d) pune în practică hotărârile luate de Şura-i Islam – Consiliul Sinodal şi verifică dacă sunt aplicate;

e) ia decizii cu caracter obligatoriu atât pentru clerici, cât şi pentru celelalte categorii de personal administrativ, în aplicarea prevederilor statutare şi a regulamentelor;

f) decide încadrarea imamilor în funcţie şi transferul acestora;

g) propune Şura-i Islam – Consiliul Sinodal sancţionarea personalului clerical şi a celorlalte categorii de personal.

Art. 12. – Personalul clerical şi neclerical trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să nu fi adus niciun prejudiciu statului român şi ordinii de drept din România prin comportamentul şi faptele sale;

b) să nu fi suferit nicio condamnare pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

c) comportamentul, atitudinea, credinţa şi rugăciunea să fie în concordanţă cu principiile islamice practicate de generaţii întregi în România;

d) alte condiţii stabilite de regulamente ale Muftiatului.

Art. 13. – Fundamentele şi criteriile de numire a personalului din Muftiat sunt următoarele:

a) muftiul este persoana aleasă în funcţie de Şura-i Islam – Consiliul Sinodal;

b) muftiul este ales pe o perioadă de 5 ani;

c) la terminarea mandatului muftiul poate fi reales;

d) muftiul va rămâne în funcţie până la alegerea unui nou muftiu, indiferent dacă acesta candidează pentru un nou mandat sau nu;

e) muftiul nu poate fi îndepărtat din funcţie decât în situaţia în care săvârşeşte una dintre faptele prevăzute la art. 12 lit. a) şi b), iar vinovăţia sa este stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă;

f) în cazul în care muftiul săvârşeşte o infracţiune, iar vinovăţia sa este stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă, Şura-i Islam – Consiliul Sinodal se va întruni în 24 de ore într-o şedinţă extraordinară şi va desemna un muftiu interimar;

g) numirea personalului clerical se face de către muftiu;

h) clericii pensionari şi stagiari se numesc şi se revocă de către muftiu.

CAPITOLUL VII
Comunităţile musulmane

SECŢIUNEA 1
Administrarea lăcaşurilor de cult

 

Art. 14. – (1) Bunurile mobile şi imobile aparţinând comunităţilor musulmane se vor administra de comitetele locale ale geamiilor, sub controlul Muftiatului.

(2) Lăcaşurile de cult care aparţin comunităţilor musulmane sunt de 3 categorii:

a) moschei;

b) geamii;

c) mesgiduri.

(3) O comunitate poate avea una sau mai multe geamii sau mesgiduri, după numărul şi domiciliul credincioşilor dintr-o localitate.

(4) Geamiile şi mesgidurile se înfiinţează cu avizul Muftiatului şi, conform art. 15 alin. (1), se administrează de către comitetele acestora, sub controlul Muftiatului.

(5) Lăcaşurile de cult nu se pot folosi decât în scopuri religioase. Dacă există o casă parohială, aceasta se va da în folosinţa imamului.

(6) Moscheea „Carol” şi geamia „Hunkar” sunt administrate de Muftiat conform art. 3 alin. (1) lit. j).

 

SECŢIUNEA a 2-a
Comitetul geamiei

 

Art. 15. – (1) Organul administrativ al lăcaşurilor de cult este comitetul, exceptând moscheea „Carol” şi geamia „Hunkar”, care sunt administrate de Muftiat, potrivit prevederilor art. 14 alin. (6).

(2) Comitetul administrativ al lăcaşurilor de cult este constituit din 5, 7 sau 9 membri, după caz, aleşi de comunitate. Imamul este membru de drept al comitetului geamiei în care îşi desfăşoară activitatea.

(3) Comitetul îşi alege din rândul membrilor aleşi un preşedinte şi persoane pentru celelalte atribuţii, respectiv vicepreşedinte, casier, secretar. Membrii comitetului se aleg de către credincioşi, în adunarea generală, cu majoritate de voturi.

(4) Pentru a putea fi aleşi ca membri în consiliul de conducere al comunităţii, credincioşii trebuie să aibă vârsta minimă de 23 de ani împliniţi, iar alegătorii, minimum 18 ani împliniţi.

(5) Comitetele alese, care trebuie recunoscute şi aprobate de către muftiu, au un mandat de 4 ani. Dacă un membru al comitetului lipseşte nemotivat de la 3 şedinţe pe timpul unui an calendaristic, acesta va fi exclus din comitet.

(6) În cazul săvârşirii unei abateri de la regulile de disciplină prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Muftiatului, în cazul nerespectării legilor şi atunci când majoritatea absolută a membrilor unei comunităţi solicită, membrii comitetului pot fi schimbaţi şi înainte de expirarea mandatului de 4 ani.

(7) Comitetele comunităţilor iau decizii cu majoritate de voturi, iar în caz de egalitate, se ia în considerare votul preşedintelui. Membrii comitetului sunt solidar răspunzători de toate actele comitetului.

(8) Comitetele unităţilor de cult se administrează pe bază de buget întocmit în fiecare an şi aprobat de către muftiu.

 

SECŢIUNEA a 3-a
Veniturile comunităţilor musulmane

 

Art. 16. – (1) Veniturile comunităţilor musulmane se obţin din următoarele surse de venit:

a) contribuţii benevole ale credincioşilor;

b) închirieri de spaţii şi alte bunuri etc.;

c) subvenţii acordate de stat;

d) terenuri;

e) grădini;

f) clădiri;

g) donaţii şi sponsorizări.

(2) Închirierile, concesionarea şi arendarea de spaţii ale comunităţilor se fac cu aprobarea Muftiatului.

(3) La ceremoniile religioase, oficiate cu diferite ocazii, precum sunt sunnetul – botezul, cununiile, naşterile, decesele şi altele asemenea, se pot încasa donaţii de la credincioşi.

(4) Documentele contabile se verifică anual de către Muftiat. Toate registrele unităţilor de cult – cum sunt moscheile, geamiile şi mesgidurile – sunt numerotate, şnuruite şi parafate de Muftiat. Orice nereguli constatate în gestiunea comitetelor se pedepsesc conform legilor în vigoare.

(5) Comunităţile musulmane, cu avizul Muftiatului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare, pot colecta bani sau materiale pentru construcţia de noi lăcaşuri de cult sau repararea celor existente.

(6) Vânzările şi cumpărările de bunuri ale comunităţilor musulmane se fac cu hotărârea comitetelor administrative şi prin aprobarea prealabilă a Muftiatului.

CAPITOLUL VIII
Dispoziţii financiare

 

Art. 17. – Veniturile Muftiatului sunt următoarele:

a) venituri obţinute din activităţi comerciale;

b) subvenţii de la bugetul de stat;

c) donaţii şi sponsorizări.

Art. 18. – (1) Personalul angajat în cadrul Muftiatului este salarizat potrivit Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, cu modificările şi completările ulterioare. Personalul angajat poate beneficia şi de un sprijin la salariu acordat de Muftiat pentru serviciile prestate sau pentru cazurile cu probleme sociale.

(2) Sprijinul financiar alocat din bugetul Muftiatului se acordă pe baza analizelor efectuate de conducerea Muftiatului asupra unor cazuri concrete.

CAPITOLUL IX
Dispoziţii finale

 

Art. 19. – (1) Prevederile prezentului statut se aplică de către muftiu începând cu data intrării sale în vigoare şi cu respectarea Constituţiei şi a legilor statului român.

(2) Muftiul aflat în funcţie la data intrării în vigoare a prezentului statut îşi va continua mandatul până la expirarea acestuia.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE privind recunoaşterea Statutului cultului musulman

(Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 469 din 25 iunie 2008)

În temeiul art. 29 alin. (3) şi al art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 49 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. – Se recunoaşte Statutul cultului musulman, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Decretul Prezidiului Marii Adunări Naţionale nr. 590/1949 pentru aprobarea Statutului Cultului Musulman din Republica Populară Română, nepublicat, cu modificările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
───────────────
p. Ministrul culturii şi cultelor,
Demeter Andras Istvan,
secretar de stat

Bucureşti, 11 iunie 2008.

Nr. 628.

Anexă

Statutul
Cultului Musulman

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. – (1) Cultul musulman este alcătuit din totalitatea credincioşilor de religie islamică.

(2) Cultul musulman este autonom şi se conduce potrivit principiilor moral-religioase stabilite de Şeriat.

(3) Cultul musulman nu este subordonat vreunei instituţii sau organizaţii religioase din ţară sau din străinătate.

(4) Cultul musulman respectă Constituţia şi celelalte legi ale statului român.

(5) În cadrul serviciilor religioase, clericii folosesc limba maternă şi limba Coranului.

(6) Corespondenţa şi contabilitatea se efectuează în limba română.

CAPITOLUL II
Apartenenţa la cultul musulman

Art. 2. – (1) Muftiatul Cultului Musulman, denumit în continuare Muftiatul, cu sediul în municipiul Constanţa, este personalitate juridică şi este singura instituţie de cult care îi reprezintă pe credincioşii cultului musulman din România.

(2) Apartenenţa la religia islamică constă în acceptarea mărturisirii de credinţă a islamului, care se exprimă astfel: „Eşhedu en la ilahe illallah ve eşhedu enne Muhammeden a’bduhu ve resuluhu”, respectiv „Mărturisesc că nu există alt Dumnezeu în afară de Allah şi iarăşi mărturisesc că Muhammed este robul şi trimisul Lui”.

(3) Principiile de bază ale islamului sunt:

a) mărturisirea de credinţă;

b) îndeplinirea slujbelor religioase obligatorii;

c) postul Ramazanului;

d) pelerinajul;

e) dania – zekatul.

(4) În exercitarea îndatoririlor religioase, private sau publice, nu se va aduce atingere drepturilor fundamentale prevăzute de Constituţia României, republicată, şi de tratatele internaţionale la care România este parte.

(5) Practica religiei islamice, rugăciunile şi sărbătorile religioase se efectuează în baza principiilor stabilite de Şeriat, conform tradiţiei comunităţii musulmane din România.

(6) Muftiatul, lăcaşurile de cult aflate în subordinea sa şi enoriaşii musulmani nu pot fi folosiţi pentru a instiga la rasism, ură faţă de alte religii ori naţionalităţi sau faţă de instituţiile statului ori faţă de ordinea de drept.

(7) Bunurile mobile şi imobile aparţinând comunităţilor musulmane se administrează de către comitetele locale, sub controlul Muftiatului.

CAPITOLUL III
Atribuţiile Muftiatului

Art. 3. – (1) Muftiatul îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) îndrumă şi coordonează toate activităţile religioase din cadrul comunităţilor musulmane;

b) acordă şi supraveghează asistenţa religioasă;

c) colaborează cu instituţiile abilitate ale statului privind educaţia religioasă din cadrul unităţilor de învăţământ;

d) înfiinţează şi organizează cursuri pentru învăţarea Coranului (Kur’an Kurslari);

e) organizează pelerinaje la locurile sfinte şi iniţiază cursuri de pregătire a enoriaşilor pentru efectuarea ritualului de pelerinaj;

f) eliberează avize pentru înfiinţarea de noi lăcaşuri de cult, precum geamii şi mesgiduri, coordonează şi controlează activităţile desfăşurate în lăcaşurile de cult aflate în proprietatea unor persoane fizice sau juridice aparţinând cultului musulman;

g) utilizează mijloace de informare în masă proprii şi editează cărţi, reviste, broşuri şi alte materiale informative privind aspecte din viaţa comunităţii;

h) stabileşte orientarea noilor lăcaşuri de cult către Kabe – Kaaba;

i) efectuează ritualul religios pentru persoanele care doresc să se convertească la islam;

j) administrează moscheea „Carol” şi geamia „Hunkar”, situate în municipiul Constanţa, precum şi bunurile mobile şi imobile aflate în proprietatea cultului musulman din localităţile unde nu există comitete locale musulmane.

(2) Muftiatul întocmeşte, în mod obligatoriu, următoarele registre:

a) registrul de inventar;

b) registrul de evidenţă contabilă;

c) registrul de bilanţ anual;

d) registrul de evidenţă a corespondenţei;

e) registrul de încasări şi plăţi.

Art. 4. – (1) Organizarea pelerinajului la Mecca şi Medina se face de către Muftiat.

(2) Persoanele fizice şi juridice care doresc să organizeze pelerinajele prevăzute la alin. (1), hagi-umre, trebuie să aibă şi avizul Muftiatului.

Art. 5. – (1) Corespondenţa oficială se va semna de către muftiu şi de către consilierul de specialitate.

(2) Corespondenţa oficială a comunităţilor musulmane cu instituţiile publice se va face cu avizul prealabil al Muftiatului.

CAPITOLUL IV
Organizarea şi atribuţiile Şura-i Islam – Consiliul Sinodal

Art. 6. – (1) Şura-i Islam – Consiliul Sinodal este organul suprem care ia decizii privind organizarea şi funcţionarea cultului musulman. Alegerea membrilor Şura-i Islam – Consiliul Sinodal se face o dată la 5 ani. Preşedintele Şura-i Islam – Consiliul Sinodal este muftiul.

(2) Şura-i Islam – Consiliul Sinodal se compune din:

a) muftiul în funcţie;

b) 4 membri numiţi de Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România, denumită în continuare UDTTMR;

c) 4 membri numiţi de Uniunea Democrată a Turcilor din România, denumită în continuare UDTR;

d) directorul Colegiului Naţional „Kemal Ataturk” din Medgidia;

e) 15 clerici care posedă diplomă de absolvire a unei instituţii teologice acreditate şi recunoscute de statul român şi care exercită o funcţie în cadrul Muftiatului, aleşi de Adunarea generală a clericilor.

(3) UDTTMR este compusă din:

a) preşedintele UDTTMR;

b) deputatul UDTTMR;

c) şeful comisiei de religie a UDTTMR;

d) un membru din Consiliul de conducere al UDTTMR.

(4) UDTR este compusă din:

a) preşedintele UDTR;

b) deputatul UDTR;

c) şeful comisiei de religie a UDTR;

d) un membru din Consiliul de conducere al UDTR.

(5) Odată cu alegerea Şura-i Islam – Consiliul Sinodal sunt aleşi şi 4 membri supleanţi.

(6) La terminarea mandatului, şeful cultului musulman, dacă nu este reales, rămâne ca membru în Şura-i Islam – Consiliul Sinodal, cu drept de vot, încă un mandat.

(7) Foştii muftii care nu sunt realeşi în componenţa viitorului Şura-i Islam – Consiliul Sinodal pot participa la şedinţele acestuia, fără drept de vot.

(8) Şura-i Islam – Consiliul Sinodal se întruneşte o dată la 3 luni.

(9) Şedinţa se convoacă în scris cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte, comunicându-se ordinea de zi. Şedinţa este legal constituită cu întrunirea majorităţii membrilor Şura-i Islam – Consiliul Sinodal. Hotărârile se iau cu majoritate simplă de voturi.

(10) La solicitarea expresă a muftiului cultului musulman sau la cererea scrisă a două treimi din numărul membrilor Şura-i Islam – Consiliul Sinodal, acesta se întruneşte în şedinţă extraordinară. Şedinţele extraordinare pot fi efectuate în cazuri excepţionale şi după o zi de la comunicare.

Art. 7. –

(1) Atribuţiile Şura-i Islam – Consiliul Sinodal sunt următoarele:

a) aprobă statutul, îl modifică sau poate să aducă amendamente la acesta;

b) alege muftiul;

c) aprobă proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Muftiatului;

d) aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Muftiatului, cu respectarea prevederilor prezentului statut.

(2) Deciziile de importanţă majoră privind cultul musulman se iau de către Şura-i Islam – Consiliul Sinodal, respectându-se legile statului român, Statutul cultului musulman şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al Muftiatului.

(3) Hotărârile luate se duc la îndeplinire de către personalul Muftiatului.

(4) Membrii Şura-i Islam – Consiliul Sinodal sunt răspunzători de hotărârile luate.

(5) Membrii Şura-i Islam – Consiliul Sinodal care nu respectă legile statului român, Statutul cultului musulman sau Regulamentul de ordine interioară al Şura-i Islam – Consiliul Sinodal sunt sancţionaţi.

(6) Atribuţiile membrilor Şura-i Islam – Consiliul Sinodal, sunt prevăzute în Regulamentul de ordine interioară al Şura-i Islam – Consiliul Sinodal.

CAPITOLUL V
Alegerea muftiului

Art. 8. – Candidaţii înscrişi pentru ocuparea postului de muftiu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să fie cetăţean român, să fie născut în România şi să nu fi avut altă cetăţenie;

b) să fie absolvent al Seminarului Musulman din Medgidia, al Colegiului Naţional „Kemal Ataturk” cu profil teologic din Medgidia sau al unei instituţii teologice islamice din România ori din străinătate cu diploma acreditată şi echivalată de statul român;

c) să nu aibă antecedente penale;

d) să nu facă parte din niciun partid politic sau din nicio organizaţie nonguvernamentală cu caracter religios;

e) să aibă vechimea în muncă de cel puţin 5 ani ca imam sau deservent de cult în cadrul Muftiatului.

Art. 9. – (1) Alegerea muftiului are loc la reşedinţa Muftiatului, sub conducerea unui birou electoral. Comisia electorală va fi numită de către Şura-i Islam – Consiliul Sinodal şi va fi compusă din 3 membri care sunt membri Şura-i Islam – Consiliul Sinodal şi care nu candidează pentru funcţia de muftiu. Comisia electorală va fi convocată, în scris, de către muftiul aflat în funcţie.

(2) Data alegerilor, precum şi numele candidaţilor se aduc la cunoştinţa corpului electoral cu cel puţin 30 de zile înainte de data alegerilor. La data desfăşurării alegerilor va fi invitat şi un reprezentant din partea Ministerului Culturii şi Cultelor.

(3) Comisia electorală va analiza şi va valida dosarele candidaţilor la funcţia de muftiu.

(4) Modul de desfăşurare a alegerilor se va consemna într-un proces-verbal întocmit de Comisia electorală în 3 exemplare, din care un exemplar se va înmâna delegatului Ministerului Culturii şi Cultelor, care a asistat la alegeri.

CAPITOLUL VI
Constituirea şi organizarea Muftiatului

Art. 10. – (1) Potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, Muftiatul are personalitate juridică, este singura instituţie de cult care îi reprezintă pe credincioşii cultului musulman din România, îşi desfăşoară activitatea conform legilor statului român şi prevederilor prezentului statut, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Muftiatului.

(2) Ştampila Muftiatului este rotundă, pe marginea ei este scris textul „Muftiatul Cultului Musulman *Constanţa*”, iar în mijloc este aplicat textul „din România”.

(3) Muftiatul, cu reşedinţa în municipiul Constanţa, are ca şef religios muftiul.

(4) Personalul centrului de cult al Muftiatului este format din: consilier de cult, secretar eparhial, inspector eparhial, consilier tehnic şi personal administrativ necesar pentru buna funcţionare a cultului.

(5) Pentru a sprijini buna desfăşurare a activităţii administrative a centrului de cult al Muftiatului se înfiinţează comisii de specialitate, constituite cu acordul Şura-i Islam – Consiliul Sinodal.

(6) Adunarea generală a clericilor este formată din imam-hatip, muezin şi personal al centrului de cult al Muftiatului, care posedă diplome teologice acreditate şi echivalate de statul român şi sunt numiţi în funcţie de Muftiat.

(7) Adunarea generală a clericilor are atribuţii de a alege în conformitate cu art. 6, precum şi atribuţiile prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Muftiatului.

Art. 11. – Atribuţiile muftiului sunt următoarele:

a) este şeful cultului musulman. În calitate de conducător spiritual al cultului musulman, acesta conduce activităţile comunităţilor musulmane, în conformitate cu principiile religiei islamice;

b) colaborează cu instituţii publice şi private în activităţile care prezintă importanţă pentru cultul musulman, pe plan intern şi extern;

c) supraveghează şi răspunde de activitatea Muftiatului;

d) pune în practică hotărârile luate de Şura-i Islam – Consiliul Sinodal şi verifică dacă sunt aplicate;

e) ia decizii cu caracter obligatoriu atât pentru clerici, cât şi pentru celelalte categorii de personal administrativ, în aplicarea prevederilor statutare şi a regulamentelor;

f) decide încadrarea imamilor în funcţie şi transferul acestora;

g) propune Şura-i Islam – Consiliul Sinodal sancţionarea personalului clerical şi a celorlalte categorii de personal.

Art. 12. – Personalul clerical şi neclerical trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să nu fi adus niciun prejudiciu statului român şi ordinii de drept din România prin comportamentul şi faptele sale;

b) să nu fi suferit nicio condamnare pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

c) comportamentul, atitudinea, credinţa şi rugăciunea să fie în concordanţă cu principiile islamice practicate de generaţii întregi în România;

d) alte condiţii stabilite de regulamente ale Muftiatului.

Art. 13. – Fundamentele şi criteriile de numire a personalului din Muftiat sunt următoarele:

a) muftiul este persoana aleasă în funcţie de Şura-i Islam – Consiliul Sinodal;

b) muftiul este ales pe o perioadă de 5 ani;

c) la terminarea mandatului muftiul poate fi reales;

d) muftiul va rămâne în funcţie până la alegerea unui nou muftiu, indiferent dacă acesta candidează pentru un nou mandat sau nu;

e) muftiul nu poate fi îndepărtat din funcţie decât în situaţia în care săvârşeşte una dintre faptele prevăzute la art. 12 lit. a) şi b), iar vinovăţia sa este stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă;

f) în cazul în care muftiul săvârşeşte o infracţiune, iar vinovăţia sa este stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă, Şura-i Islam – Consiliul Sinodal se va întruni în 24 de ore într-o şedinţă extraordinară şi va desemna un muftiu interimar;

g) numirea personalului clerical se face de către muftiu;

h) clericii pensionari şi stagiari se numesc şi se revocă de către muftiu.

CAPITOLUL VII
Comunităţile musulmane

SECŢIUNEA 1
Administrarea lăcaşurilor de cult

Art. 14. – (1) Bunurile mobile şi imobile aparţinând comunităţilor musulmane se vor administra de comitetele locale ale geamiilor, sub controlul Muftiatului.

(2) Lăcaşurile de cult care aparţin comunităţilor musulmane sunt de 3 categorii:

a) moschei;

b) geamii;

c) mesgiduri.

(3) O comunitate poate avea una sau mai multe geamii sau mesgiduri, după numărul şi domiciliul credincioşilor dintr-o localitate.

(4) Geamiile şi mesgidurile se înfiinţează cu avizul Muftiatului şi, conform art. 15 alin. (1), se administrează de către comitetele acestora, sub controlul Muftiatului.

(5) Lăcaşurile de cult nu se pot folosi decât în scopuri religioase. Dacă există o casă parohială, aceasta se va da în folosinţa imamului.

(6) Moscheea „Carol” şi geamia „Hunkar” sunt administrate de Muftiat conform art. 3 alin. (1) lit. j).

SECŢIUNEA a 2-a
Comitetul geamiei

Art. 15. – (1) Organul administrativ al lăcaşurilor de cult este comitetul, exceptând moscheea „Carol” şi geamia „Hunkar”, care sunt administrate de Muftiat, potrivit prevederilor art. 14 alin. (6).

(2) Comitetul administrativ al lăcaşurilor de cult este constituit din 5, 7 sau 9 membri, după caz, aleşi de comunitate. Imamul este membru de drept al comitetului geamiei în care îşi desfăşoară activitatea.

(3) Comitetul îşi alege din rândul membrilor aleşi un preşedinte şi persoane pentru celelalte atribuţii, respectiv vicepreşedinte, casier, secretar. Membrii comitetului se aleg de către credincioşi, în adunarea generală, cu majoritate de voturi.

(4) Pentru a putea fi aleşi ca membri în consiliul de conducere al comunităţii, credincioşii trebuie să aibă vârsta minimă de 23 de ani împliniţi, iar alegătorii, minimum 18 ani împliniţi.

(5) Comitetele alese, care trebuie recunoscute şi aprobate de către muftiu, au un mandat de 4 ani. Dacă un membru al comitetului lipseşte nemotivat de la 3 şedinţe pe timpul unui an calendaristic, acesta va fi exclus din comitet.

(6) În cazul săvârşirii unei abateri de la regulile de disciplină prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Muftiatului, în cazul nerespectării legilor şi atunci când majoritatea absolută a membrilor unei comunităţi solicită, membrii comitetului pot fi schimbaţi şi înainte de expirarea mandatului de 4 ani.

(7) Comitetele comunităţilor iau decizii cu majoritate de voturi, iar în caz de egalitate, se ia în considerare votul preşedintelui. Membrii comitetului sunt solidar răspunzători de toate actele comitetului.

(8) Comitetele unităţilor de cult se administrează pe bază de buget întocmit în fiecare an şi aprobat de către muftiu.

SECŢIUNEA a 3-a
Veniturile comunităţilor musulmane

Art. 16. – (1) Veniturile comunităţilor musulmane se obţin din următoarele surse de venit:

a) contribuţii benevole ale credincioşilor;

b) închirieri de spaţii şi alte bunuri etc.;

c) subvenţii acordate de stat;

d) terenuri;

e) grădini;

f) clădiri;

g) donaţii şi sponsorizări.

(2) Închirierile, concesionarea şi arendarea de spaţii ale comunităţilor se fac cu aprobarea Muftiatului.

(3) La ceremoniile religioase, oficiate cu diferite ocazii, precum sunt sunnetul – botezul, cununiile, naşterile, decesele şi altele asemenea, se pot încasa donaţii de la credincioşi.

(4) Documentele contabile se verifică anual de către Muftiat. Toate registrele unităţilor de cult – cum sunt moscheile, geamiile şi mesgidurile – sunt numerotate, şnuruite şi parafate de Muftiat. Orice nereguli constatate în gestiunea comitetelor se pedepsesc conform legilor în vigoare.

(5) Comunităţile musulmane, cu avizul Muftiatului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare, pot colecta bani sau materiale pentru construcţia de noi lăcaşuri de cult sau repararea celor existente.

(6) Vânzările şi cumpărările de bunuri ale comunităţilor musulmane se fac cu hotărârea comitetelor administrative şi prin aprobarea prealabilă a Muftiatului.

CAPITOLUL VIII
Dispoziţii financiare

Art. 17. – Veniturile Muftiatului sunt următoarele:

a) venituri obţinute din activităţi comerciale;

b) subvenţii de la bugetul de stat;

c) donaţii şi sponsorizări.

Art. 18. – (1) Personalul angajat în cadrul Muftiatului este salarizat potrivit Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, cu modificările şi completările ulterioare. Personalul angajat poate beneficia şi de un sprijin la salariu acordat de Muftiat pentru serviciile prestate sau pentru cazurile cu probleme sociale.

(2) Sprijinul financiar alocat din bugetul Muftiatului se acordă pe baza analizelor efectuate de conducerea Muftiatului asupra unor cazuri concrete.

CAPITOLUL IX
Dispoziţii finale

Art. 19. – (1) Prevederile prezentului statut se aplică de către muftiu începând cu data intrării sale în vigoare şi cu respectarea Constituţiei şi a legilor statului român.

(2) Muftiul aflat în funcţie la data intrării în vigoare a prezentului statut îşi va continua mandatul până la expirarea acestuia.

Translate »